September 29, 2023

Batalyon Infanteri Para Raider 501/Bajra Yudha